انجمن حمایت از کودکان کار

حامی مالی ۳ مرکز تهران و بم

۱۷ سال پیش، گروهی تصمیم گرفتند تا در روزهای پایانی هر هفته در کنار کودکان کار دروازه غار حاضر شوند و به آنها درس بیاموزند. اول چند نفر بودند، بعدها شدند صدها نفر. و این قصه ادامه داشته است تا حالا که چهار مرکز انجمن در محله «هرندی»، «بازار»، «خاوران» و «مولوی» و یک مرکز در «بم» به ۱۴۱۱ کودک کار و آسیب دیده خدمات می دهد. سوادآموزی، خدمات بهداشتی، درمانی، مددکاری، روانشناسی و توزیع یک وعده غذای گرم روزانه بخشی از فعالیت های انجمن است. ما در برابر رویای کودکان مسئول هستیم...

انجمن حمایت از کودکان کار
  • زنجیره امید
  • خانه ای‌بی
  • بنیاد کودک
  • انجمن حامی