خانه ای‌بی

هزینه درمان ۵۰ کودک مبتلا

خانه ای بی، تنها نهاد رسمی حمایت از بیماران پروانه ای کل کشور، به عنوان سازمانی مردم نهاد، غیر دولتی و داوطلبانه، از سال ۱۳۹۴ با همکاری وزارت بهداشت و چند ارگان دیگر فعالیت خود را آغاز نمود. این موسسه غیر انتفاعی در سال ۱۳۹۶ با عنوان" موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی" به عنوان سازمانی مستقل با شماره ۴۳۲۰۵ ثبت گردید. خانه ای بی موفق شده است با آموزش مراقبت های صحیح از بیماران، کیفیت زندگی و امید به زندگی را در آنان ارتقاء بخشد و با توجه به هزینه های بالای این بیماری با جذب کمک ها، نیکوکاران و خیرین داخل و خارج از کشور و ارتباط با نهادها و سازمان های مسئول، بخشی از هزینه های درمانی بیماران را تأمین کند.

خانه ای‌بی
  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • زنجیره امید
  • بنیاد کودک
  • انجمن حامی